Strategisch plan 2017-2020 CIOSNL

1 januari, 2018

Met het strategisch plan 2017-2020 heeft CIOSNL de ambitie om organisaties die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezondere samenleving, te ondersteunen en te faciliteren om zo onderwijs op de individuele CIOS-instituten te innoveren en te verbeteren.” De vijf CIOS’en in Nederland hebben hun krachten gebundeld in de stichting CIOSNL. CIOSNL heeft de ambitie om vanuit een helicopterview het werkveld te overzien. Vanuit die positie worden ontwikkelingen in het domein van sport en bewegen gezien en wordt geanticipeerd zodat er continu kennis wordt geconstrueerd en gedeeld. CIOSNL is meer dan de bundeling van 5 CIOS-onderwijsinstituten, CIOSNL wil kennis en informatie over opleiden EN over sport, bewegen en gezondheid met elkaar en met anderen delen, genereren en ontsluiten. Vanuit intensieve regionale samenwerkingsrelaties worden de krachten gebundeld in CIOSNL om gesprekspartner te zijn in een netwerk van landelijke partners. De regionale verankering kent een zodanige spreiding dat de vijf CIOS’en zorgdragen voor landelijke dekking. In de regio opereert ieder CIOS in zijn specifieke lokale netwerk, waarbij eenvoudig kan worden opgeschaald naar nationaal niveau. CIOSNL richt zich op drie grotere thema's: collectieve onderwijsinnovaties, verbinden met kennis- en onderzoekspartners en kennisdeling en -gebruik. De samenleving is de afgelopen decennia fundamenteel veranderd in de richting van een grote complexiteit en onoverzichtelijkheid. Halverwege de jaren ’90 deponeert Castells het begrip ‘netwerksamenleving’ (Castells, 2009). Het werkveld Sport & Bewegen is door deze maatschappelijke veranderingen ook sterk in ontwikkeling.  De belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen met impact op het domein Sport & Bewegen zijn te typeren als Gezonde actieve leefstijl en Sport, recreatie en vrije tijd. Maatschappelijke veranderingen hebben invloed op de betekenis en beleving van Sport & Bewegen met gevolgen voor de inrichting van interventies.

Toegankelijk aanbod ontwikkelen, ook voor niet-leden van verenigingen, is een speerpunt. Binnen het domein Sport & Bewegen ontstaat een flexibel aanbod waarbij steeds meer sprake is van crossovers met andere domeinen. De maatschappelijke waarde van Sport & Bewegen krijgt hierdoor meer betekenis en erkenning.

Voor het gehele sport- en beweegaanbod zijn kwaliteit en professionalisering van de beroepsbeoefenaars leidende principes. CIOSNL wil een bijdrage leveren aan deze maatschappij en gelooft alleen beter te kunnen worden door partners te betrekken. In deze samenleving kan het niet anders dan met elkaar om beter te worden.

CIOSNL onderneemt activiteiten die te rubriceren zijn in drie pijlers:

  • Professionaliseren en leren: CIOSNL wil op dit gebied een rol spelen en richtinggevend zijn. Dit doet CIOSNL door het stimuleren en faciliteren van in- en externe kennisdeling en professionalisering. Dit resulteert in intrinsiek gemotiveerde docenten en studenten Sport & Bewegen die continu willen professionaliseren. 
  • Beroepsontwikkeling: CIOSNL is in gesprek met professionals uit de sectoren sport, bewegen & gezondheid, met professionals uit het sociale domein, van gemeentes, provincies en andere partners. CIOSNL investeert in bestaande en nieuwe netwerken. CIOSNL ziet het werkveld breed, en kijkt ook naar aanpalende domeinen. CIOSNL is in dialoog met invloedrijke (inter)nationale partijen die invloed kunnen uitoefenen op het toekomstige beroepenveld.
  • Onderwijsontwikkeling: CIOSNL wil bijdragen aan een actueel curriculum dat tot stand is gekomen in samenwerking met het werkveld, andere onderwijsinstellingen én door zelf experimenten te faciliteren. Richtinggevend hierbij is de informatie en de kennis die CIOSNL opdoet in zijn samenwerking binnen de driehoek Onderwijs-onderzoek-werkveld.

CIOSNL wordt tot op heden gefinancierd vanuit de vijf deelnemende ROC’s en daarnaast enkele aanvullende inkomsten uit derde geldstromen. In de toekomst zou de stichting CIOSNL zichzelf moeten kunnen bedruipen en steeds impulsen geven aan de innovatie. Download hier ons strategisch plan 2017-2020.